Đáp án và đề thi vào lớp 10 Chuyên Hải Phòng môn tiếng Anh năm 2015

Các bạn học sinh cuối cấp 2 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể tham khảo và thử làm đề thi môn tiếng anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Hải Phòng dưới đây để rút thêm kinh nghiệm dự thi, làm bài tốt và chuẩn bị ôn thi kỹ lưỡng, đạt điểm thi vào lớp 10 cao nhé!

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN HẢI PHÒNG

Năm học 2015-2016

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH (Chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

PART ONE: PHONOLOGY

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)

1. A. pour                   B. flour                    C. scour                  D. sour

2. A. define                 B. oxide                  C. alibi                    D. elite

3. A. hatred                B. relieved                C. dogged               D. sacred

4. A. teethe                B. wreath                 C. southern             D. worthy

5. A. dilemma             B. salmon                C. calve                  D. halve

6. A. audible               B. audience              C. laundry              D. draughty

7. A. steak                 B. great                    C. creative              D. break

8. A. excursion           B. further                  C. surgery               D. surprise

9. A. bomb                 B. tomb                    C. subscriber           D. plumber

10. A. creates             B. motorbikes           C. theatres              D. tapes

II. Choose the word whose main stress position is placed differently from that of the others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)

1. A. ingenuity             B. analysis               C. refugee               D. editorial

2. A. curiosity              B. occupation           C. Nepalese            D. committee

3. A. lemonade            B. introduce             C. understand          D. atmosphere

4. A. miraculous          B. category              C. zoology               D. considerate

5. A. mysterious          B. competent           C. temperate           D. pregnancy

6. A. religious              B. environment         C. inconvenient        D. development

7. A. computer            B. composite           C. company             D. comfortable

8. A. modernization     B. urbanization         C. mathematician     D. influential

9. A. dinosaur             B. entertain              C. signature             D. crocodile

10. A. medalist           B. tournament          C. gymnasium          D. ceremony

PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (10 pts)

1. Luckily I a new pair of sunglasses as I found mine at the bottom of a bag.

A.didn't need to buy                                   B. needed not to buy
C. needn't have bought                               D. hadn't to buy

2. I'm sorry, but the dress you want is not in red.

A.possible                  B. economical         C. suitable                 D. available

3. rare artifacts were they that the museum decided to insure them.

A. Such                     B. So                      C. Too                       D. Very

4. Scientists are predicting that the volcano might erupt so people have been from the area.

A.evacuated               B. emigrated            C. escaped                D. exported

(Còn nữa)

Để xem đầy đủ đề thi và đáp án thi vào lớp 10 Chuyên Hải Phòng môn tiếng Anh năm 2015 - 2016 hãy click vào: diemthilop10.info

Kỳ thi tuyển sinh này các bạn có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2016 sớm nhất bằng cách soạn tin nhắn đăng ký nhận điểm thi từ tổng đài tự động 6722.

Cú pháp soạn tin:

DL HAIPHONG SBD Gửi 6722

Trong đó:

HAIPHONG: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại Hải Phòng, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL HAIPHONG 123789 gửi 6722

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Phòng năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Hải Phòng năm học 2015 - 2016