Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN Hà Nội năm 2017

Xem và cập nhật nhanh đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN Hà Nội năm 2017 diễn ra mới đây. Qua đó, kiểm tra và đánh giá lại kết quả bài làm của mình nhé!

Câu 1:(2điểm)

Hòa tan hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3Ocó số mol bằng nhau bằng dung dịch H2SO20% (lượng axit được lấy dư 50%so với lượng phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A. Chia dung dịch A thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần có khối lượng 79,3g. Phần 1 tác dụng vừa đủ với V1 ml dung dịch KMNO0,05M. Phần 2 tác dụng vừa đủ với  V2 ml dung dịch Br 0,05M. Phần 3 tác dụng vừa đủ  V3 ml dung dịch HI 0,05M. Cho dung dịch Na2COtừ từ đến dư vào phần IV được V4 lit khí và m gam kết tủa. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích được đo ở dktc. Xác định V1, V2, V3, Vvà m.

Câu 2:(2điểm)

Nung nóng một thời gian hỗn hợp A và một oxit sắt  (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử ox hóa thành kim loại) được m gam hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư được 10,08 lit khí (dktc) và có 29,52 gam chất rắn không tan. Hòa tan hoàn toàn phần thứ hai bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 19,152 lit khí SO(sản phẩm khử duy nhất ở dktc) và được dung dịch C. Cho dung dịch C tác dụng hoàn toàn với dung dịch NH3 dư, lấy toàn bộ lượng kết tủa tạo thành đem nung đến khối lượng không đổi thu được 65,07 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit sắt và tính giá trị của m.

Câu 3: (2điểm)

a, Cho 5 hợp chất vô cơ A, B, C, D, E (có tổng số phân tử khối là 661 đvC). Biết chúng đều tác dụng với dung dịch HCl tạo ra dung dịch X chứa 2 muối. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y . Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn chỉ gồm một chất. Xác định các chất A, B, C, D, E và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b, Đun nóng 2 hỗn hợp 2 este đơn chức với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu trên thu được 3,136 lit khí CO2 (dktc) và 3,6 gram H2O. Cho hỗn hợp hai muối trên tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ với hỗn hợp hai axit cacbonxylic. Cho từ từ 50ml dung dịch NaHCO3 0,5 M vào cốc đựng 1,04 gram hỗn hợp hai axit thu được ở trên, sau phản ứng cần phải dùng 10 ml dung dịch HCl 1M mới tác dụng vừa hết với lượng NaHCO3 dư. Xác định công thức cấu tạo của 2 este có trong hỗn hợp đầu, biết khi đốt cháy 1 mol mỗi este thu được không quá 5 mol CO2.

Câu 4: (2 điểm)

Cho hỗn hợp Y gồm hai amino axit Y1  và  Ycó mạch cacbon không phân nhánh. Tổng số mol của Y1  và  Ylà 0,05 mol. Cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với 50ml dung dịch H2SO0,05M, để trung hòa hết lượng H2SOdư cần dùng 10 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ba(OH)0,15M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,52 gram muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được 13 gram kết tủa. Cho biết Y1 có  số nguyên tử cacbon nhỏ hơn Y2 . Xác định công thức của Y1  và  Y2.

Câu 5: (2 điểm)

A và B là hai chất hữu cơ đồng phân của nhau  (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 21,621% khối lượng. Biết A và B và các hợp chất đơn chất đơn chức và phản ứng được với dung dịch NaOH. Khi cho 0,74 gram mỗi chất trên tác dụng hết với dung dịch brom trong dung môi CClthì mỗi chất tạo ra một sản phẩm duy nhất và đều có khối lượng là 1,54gram. Cho 2,22 gram hỗn hợp X gồm A và B tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 112ml khí (dktc). Lấy 4,44gram hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó cô cạn thu được 4,58g muối khan. Mặt khác đun nóng hỗn hợp X với dung dịch chứa KMnO4 và H2SOcho hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm CO2, MnSO4, K2SO4, H2O và chất D (C7H6O2). Viết công thúc cấu tạo nên các chất A, B và viết các phương trình phản ứng của chúng với dung dịch KMnO4/H2SO4.

Tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN Hà Nội năm học 2017 - 2018 và tính điểm thi vào lớp 10 của mình đối với đề thi chuyên này nhé.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN Hà Nội năm 2017

Các bạn thí sinh muốn biết điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Hà Nội cũng như trên toàn quốc sớm và chính xác nhất hãy luôn theo dõi và cập nhật thông tin tại diemthilop10.info nhé! Chúc các bạn đạt thành tích cao nhất trong kì th THPT năm nay!!!