Đề thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương 2015

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Trải tỉnh Hải Dương môn Hóa 2015 để các em học sinh tham khảo, thử làm đề và có thêm những trải nghiệm tri thức hữu ích nhất trong việc chuẩn bị bước vào mùa thi tuyển sinh hiệu quả, đạt điểm thi vào lớp 10 cao nhất.

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên Nguyễn Trải tỉnh Hải Dương 2015

2. Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) mạch hở, không phân nhánh chỉ chứa nhóm nguyên tử tác dụng với Na. Cho X tác dụng với Na dư thu được khí H2 có số mol bằng với số mol của X tham gia phản ứng. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của X. Biết tỉ khối hơi của X so với metan là 5,625.

Câu 3 (2 điểm):

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hiđrocacbon A. Sản phẩm thu được sau phản ứng cháy gồm (CO2 và H2O) được hấp thụ hoàn toàn bởi 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thấy khối lượng bình lúc sau tăng thêm 18,6 gam và có 19,7 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A.

2. Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat trung hoà của hai kim loại đều thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Nung m gam hỗn hợp X một thời gian thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và còn lại chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và V lít khí CO2. Cho V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 9,85 gam gam kết tủa và dung dịch D. Đun nóng dung dịch D thu được tối đa 9,85 gam kết tủa nữa. Phần dung dịch B đem cô cạn thu được 38,15 gam muối khan.

a) Tính m.

b) Biết thêm tỉ lệ khối lượng mol của hai kim loại trong muối ban đầu là 3,425. Xác định tên hai kim loại và tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X.

Câu 4 (2 điểm):

1. Hỗn hợp A gồm Al và kim loại kiềm M. Hoà tan 2,54 gam A trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch B chỉ gồm muối sunfat trung hoà. Cho B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat chuyển hết vào kết tủa thì thu được 27,19 gam gam kết tủa.

Xác định kim loại M và tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong A.

2. Đốt cháy hoàn toàn 12 gam muối sunfua của kim loại R (R có hoá trị II, không đổi sau các phản ứng) thu được chất rắn A và khí B. Hoà tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ là 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối xuống nhiệt độ thấp hơn thì có một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra, có khối lượng là 15,625 gam. Phần dung dịch bão hoà còn lại có nồng độ là 22,54%.

  Xác định R và công thức hoá học của muối ngậm nước nói trên.

Câu 5 (2 điểm):

Biết X là hợp chất hữu cơ chứa (C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 2,85 gam X tác dụng hết với H2O (có xúc tác H2SO4, t0), phản ứng tạo ra 2 hợp chất hữu cơ Y và Z.

Đốt cháy hết lượng Y ở trên thu được 2,016 lít khí CO2 và 1,62 gam hơi H2O.

Khi đốt cháy hết lượng Z ở trên thu được 0,672 lít khí CO2 và 0,81 gam hơi H2O.

Tổng lượng O2 tiêu tốn cho hai phản ứng cháy trên đúng bằng lượng O2 tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 42,66 gam KMnO4. Thể tích các khí đo ở đktc.

1. Xác định công thức phân tử của X.

2. Nếu biết thêm X tác dụng với Na giải phóng H2 và MY = 90 g/mol. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X, Y.

    Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K = 39; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Cu = 64; Mn = 55.

                    ………………………… Hết ………………………

Các bạn học sinh lớp 9 có thể thử làm đề thi này và rút ra những kinh nghiệm cần thiết khi bước vào mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Qua đó, bổ sung những phần kiến thức còn đang yếu kém và vững vàng tâm lý hơn khi bước vào kỳ thi tuyển sinh và đạt điểm thi vào lớp 10 Hải Dương cao nhé.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Dương năm học 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Top 100 trường thpt tốt nhất hiện nay