Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai 2014 - 2015

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh năm học 2014 – 2015 để phụ huynh học sinh tham khảo và Đối chiếu khả năng, so sánh điểm chuẩn các năm trước với ước lượng điểm thi vào lớp 10 có thể đạt được trước khi đăng ký dự thi.

Năm học 2015 – 2016 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai có tuyển sinh 310 chỉ tiêu và chia thành 10 lớp. Trong đó: có 08 lớp chuyên và 02 lớp không chuyên.

Dựa vào kết quả điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai đã công bố cụ thể điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014 – 2015 của trường phân theo từng lớp chuyên như sau:

*  Điểm chuẩn lớp chuyên

- Lớp chuyên Văn: 32.5 điểm;

- Lớp chuyên Toán: 34.25 điểm;

- Lớp chuyên Lý: 30 điểm;

- Lớp chuyên Hóa: 33.5 điểm;

- Lớp chuyên Sinh: 31.5 điểm;

- Lớp chuyên Tin: 29 điểm;

- Lớp chuyên Anh: 35 điểm;

* Điểm chuẩn lớp không chuyên: 27.25 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai 2014 - 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai 2014 - 2015

Năm học 2016 – 2017 phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn vào trường THPT tại Đồng Nai và có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 Đồng Nai hay trên toàn quốc tại diemthilop10.info

Xem điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 THPT Công lập, THPT Chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2015 - 2016