Đề thi thử vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên môn Hóa 2015 - 2016

Đề thi thử vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên môn Hóa 2015 - 2016

Diemthilop10.info gửi đến các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đề thi thử vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên môn Hóa 2015 - 2016. Qua đó việc giải các đề thi này các bạn có thể tiếp cận với các dạng, cấu trúc đề thi và cùng thử sức mình xem tới đâu để có kết hoạch chọn trường và ôn tập phù hợp giúp mang lại kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT tốt nhất.

SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Đề thi có 01 trang

KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA

Năm học 2015 – 2016 

 Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1. (1,5 điểm)

Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu dược dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 2. (1,0 điểm)

Nhỏ từ từ dung dịch chỉ chứa chất tan KOH cho đến dư vào lần lượt từng ống nghiệm có chứa các dung dịch (riêng biệt) sau: HCl (có hòa tan 1 giọt phenolphtalein); FeCl3; Al(NO3)3; Ca(HCO3)2. Giải thích hiện tượng thu được, viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3. (1,0 điểm)

Không dùng thêm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.

Câu 4. (1,5 điểm)

Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, Hãy viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) điều chế: rượu etylic, polietilen, axit axetic, ety axetat, metyl clorua, poli vinyl clorua

Câu 5. (1,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 11,96 gam một kim loại kiềm trong 73 gam dung dịch HCl 20%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,2 gam chất rắn. Xác định tên kim loại kiềm.

Câu 6. (1,0 điểm)

Dẫn H2 (dư) đi qua 25,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO, nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225 ml dung dịch HCl 2M. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính thành phần phần trăm số mol mỗi chất có trong hỗn hợp X.

Câu 7. (1,5 điểm)

Một hỗn hợp X gồm Na và Al.

- Cho m gam X tác dụng với nước dư thu được 1,344 lít khí, dung dịch Y và phần không tan Z.

- Cho 2m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 20,832 lít khí. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc.

  1. Tính khối lượng từng kim loại trong m gam X.
  2. Cho 50 ml dung dịch HCl vào dung dịch Y. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 0,78 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/l của dung dich HCl

Câu 8. (1,5 điểm)

  1. (0,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 45 gam một hợp chất hữu cơ thu được 66 gam khí CO2 và 27 gam nước. Biết khối lượng mol chất hữu cơ là 180 g/mol. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó.
  2. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 hi đrocacbon mạch hở A và B, thu được 15,68 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có trong X rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam H2O. Biết khi cho hỗn hợp X vào dung dịch brom dư thì lượng brom phản ứng là 16 gam. Xác định công thức phân tử, tính khối lượng của A và B trong m gam hỗn hợp X.

(Cho biết: H = 1; Li = 7 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Br = 80)

--- HẾT---

Chúc các thí sinh có một kỳ thi tuyển sinh và có điểm thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả cao như mong muốn và sớm biết được điểm thi vào lớp 10 Điện Biên năm 2016 - 2017: Đang cập nhật...

Xem thêm: Những điều cần nhớ khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10